Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on Delicious Share on Reddit Share via e-mail

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

Archive -

Festival Nazzjonali tan-Nar gewwa Bugibba
Festival Bugibba  2015

L-Ghaqda piroteknika St. Andrew Fireworks tixtieq tirringrazzja lil voluntiera kollha li taw is-sehem taghhom sabiex il-wirja tas-Sibt 2 ta’ Mejju kienet success.


2015

Programm Muzikali Festa 2013

Ghal darb’ohra il-Banda L-Unjoni zammet l-appuntament annwali taghha biex fil-festa titulari ta’ din is-sena tipprezenta kuncert mill-aqwa li jolqot il-gosti ta’ kulhadd.  Fil-fatt hekk kien ta’ bilhaqq ghax l-ghazla muzikali ta’ din is-sena kienet wahda varjata ferm, waqt li l-muzika kollha giet esegwita b’tant hila u ezattezza mill-muzicisti kollha taht it-tmexxija tas-surmast John D. Zammit.

2013

bedaxogholtannar2013

Beda x-xoghol fil-post tan-nar

Wara li ftit tax-xhur ilu hargu l-permessi necessarji biex ikun jista’ jinhadem ftit nar ghall-festa ta’ din is-sena, f’temp ta’ ftit gimghat, id-dilettanti tan-nar fi hdan is-Saint Andrew’s Fireworks Factory hadmu bla heda biex mill-gdid regghu bdew jimmanifatturaw il-loghob tan-nar.  Dan kien ta’ sodisfazzjon kbir kemm ghas-Socjeta’ L-Unjoni kif ukoll ghad-dilettanti tan-nar li sena shiha jaghtu l-hin taghhom biex fil-granet tal-festa inkunu nistghu ingawdu minn spettakli sbih tal-loghob tan-nar

2013

Wara listagun tal festi 2013

Wara l istagun tal- Festi

Ftit tal-gimghat ilu konna nghidu waslet il-festa.  Dan kien ifisser hidma u sagrificcji kbar minn dawk kollha responsabbli.  Fil-fatt kellna festa sabiha li ma jonqosha xejn, u dan jixhduh il-mijiet ta’ Maltin u sahansitra Ghawdxin li zaruna fil-jiem tal-festa, b’mod specjali fil-granet tal-Gimgha u s-Sibt meta l-Banda L-Unjoni tat is-sehem shih taghha bl-aqwa mod li setghet.  Issa nistghu nghidu li l-istagun tal-festi ghoddu intemm, ghajr ghal xi festi zghar li jigu organizzati qalb il-kampanja Maltija.

2013

Mill-mahzen tal-armar 2013

Mill-mahzen tal-armar ...

Wara li ghaddiet il-festa u l-armar gie ppustjat kollu f’postu ghas-sena d-diehla, il-Kummisjoni Armar fi hdan is-Socjeta’ L-Unjoni regghet bdiet bil-hidma taghha biex tkompli fejn halliet.  Fil-fatt inzammu numru ta’ laqghat fejn giet diskussa l-hidma li hemm bzonn issir ghas-snin 2013/2014.  


2013

Ninvestu fil banda t ghada 2013

Ninvestu fil-Banda t’ghada...

F’dawn l-ahhar snin hafna baned Maltin kienu qed jilmentaw minn nuqqas kbir ta’ tfal u zghazagh li jiddakkru bl-imhabba lejn l-arti muzikali fi hdan il-kazini tal-baned.  Dan ukoll ghaddiet minnu s-Socjeta’ taghna, tant illi f’dawn l-ahhar snin rajna ftit bandisti godda li kellhom ix-xorti jinghaqdu mal-Banda L-Unjoni biex ikomplu fuq il-passi ta’ dawk ta’ qabilhom.

2013

Grajja ta’ Mitt Sena ilu

Grajja ta’ Mitt Sena ilu ...

 ...

Bhal ma jigri dejjem, avveniment storiku importanti jibqa’ jigi mfakkar sabiex qatt ma jintesa jew jitwarrab mill-generazzjoni ta’ ghada.  Huwa dan li qed naghmlu llum permezz ta’ din il-kitba, waqt li nisiltu t-taghrif tal-grajja li sehhet propju mitt sena ilu…

2013

Festa Liturgika ta’ Sant’Andrija Appostlu

...

2013

Attivitajiet ghal zmien il-Milied 2013

Crib Exibition and more...

 ...


2013

Baruni Kelinu Vella Haber S.O.S.J.

Baruni Kelinu Vella Haber S.O.S.J.


...

Is-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni

Ssellem il-memorja tal-Baruni Kelinu Vella Haber S.O.S.J.

Ex-President Onorarju u Habib Kbir tas-Socjeta’
2014

Baruni Kelinu Vella Haber

Tislima lil Baruni Kelinu Vella Haber


...

Ex-President Onorarju tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni

Il-Baruni Kelinu Vella Haber twieled gewwa n-Nadur Ghawdex nhar l-1 t’Ottubru 1913, iben Lucio C.J. Vella Haber u Anna nee’ Buttigieg Grima.  Huwa studja fil-Kullegg San Alwigi ta’ B’Kara u aktar tard fil-Kullegg San Mark…  
2014

Seduta Generali 2014

SEDUTA GENERALI ANNWALI

Nhar il-Hadd 19 ta’ Jannar inzammet is-Seduta Generali Annwali tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni.  Din is-seduta ssir tal-anqas kull sena hekk kif jitlob l-Istatut tas-Socjeta’ biex matulha jinghata rendikont ta’ dak kollu li sehh fl-ahhar tnax-il xahar.  


2014

Il-Karnival f’Hal Luqa

Ghall-ewwel darba, is-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni flimkien mas-Sezzjoni Zghazagh Ajklieri organizzaw il-karnival gewwa Hal Luqa nhar it-Tnejn 3 ta’ Marzu.  Ghadd sabih ta’ kumpaniji taz-zfin hadu sehem lebsin il-kostumi taghhom u dawn holqu tassew atmosfera karnivaleska fil-pjazza, mimlija kuluri u xinxilli.  

2014

Il-Karnival f'Hal Luqa 2014John David Zammit

Mro. John David Zammit

John David Zammit l-uniku wild ta` Charles u Michelina Zammit, twieled nhar id-19 ta` Settembru 1965. Huwa rcieva l-ewwel l-edukazzjoni tieghu fl-iskejjel tal-Gvern u aktar tard f`St. Albert the Great College ...

2014

Jibdew il-preparamenti ghall-Gimgha Mqaddsa


Hekk kif jibda r-Randan, il-knisja minnufih tibda t-thejjija taghha ghall-akbar festa taghna l-Insara, li tfakkar il-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien ta’ Sidna Gesu’ Kristu.  Dan iz-zmien sabih tas-sena huwa tant marbut maghna l-Maltin, li ghal snin twahhad mat-tradizzjoni u devozzjoni kbira lejn din il-grajja hekk kbira fl-Iskrittura.

2014

Jibdew il-preparamenti ghall-Gimgha Mqaddsa 2014

Zjara gewwa s-sede tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni

Il-Kumitat tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni jhabbar illi nhar il-Hadd 13 t’April se jkollna fostna lill-E.T. Dr Marie Louise Coleiro Preca, President ta’ Malta, waqt zjara ufficcjali li ser taghmel fostna fl-okkazjoni tal-bidu tal-Presidenza taghha kif ukoll ghal zmien il-Gimgha Mqaddsa.


2014

Zjara gewwa s-sede tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni

Ritratti Gimgha Imqadsa 2014


2014

Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni tifrah lil  Federica Falzon

Il-Kumitat tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni jifrah lil kantanta zghazugha Federica Falzon ghas-success li kisbet fil-festival Taljan Ti Lascio Una Canzone tas-Sibt 19 t’April li ghadda.  Tul il-konkors, Federica Falzon interpretat ghadd ta’ kanzunetti flimkien mat-taljan Vincenzo Carni….


2014

Federica Falzon 2014Rebbieha Festival tan nar 2014

Rebbieha Festival Nazzjonali tan-Nar 2014  2014

Rebbieha Festival Floriana 2014

Rebha ohra ghall-Kamra tan-Nar Sant’AndrijaL-unuri ghal-Kamra tan-Nar Sant’Andrija fi hdan is-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni baqghu gejjin.  Dan wara li nhar is-Sibt 3 ta’ Mejju, is-Socjeta’ hadet sehem fit-tmien edizzjoni tal-Festival Nazzjonali tan-Nar tal-Art, u rebhithu ghat-tieni darba fl-istorja.


2014

HOME CONCERT 2014

Home Concert ghall-alljievi

Nhar il-Gimgha 9 ta’ Mejju, fl-okkazjoni ta’ Jum l-Omm, gie organizzat home concert f’wahda mis-swali tal-Kazin ghall-istudenti kollha.  Ghal din l-okkazjoni, it-tfal kollha kienu mitluba sabiex idoqqu xi silta muzikali quddiem il-genituri taghhom.  L-attendenza kienet wahda tajba hafna, …


2014

Tizdied l-attivita’ fi hdan is-Socjeta’ L-Unjoni…

Hekk kif jibda diehel l-istagun tas-sajf, tibda tizdied bil-qawwi l-hidma mill-membri fi hdan is-Socjeta’ L-Unjoni b’risq il-festa titular ta’ Sant’Andrija Appostlu.…


2014

Tizdied l-attivita’ fi hdan is-Socjeta’ L-Unjoni

Festa Kbira …

Tassew kienet festa kbira, dik li giet organizzata din is-sena ad unur l-Appostlu u Martri Sant’Andrija f’Hal Luqa.  Dan tixhdu l-folla kbira ta’ nies li attendiet bi hgarha ghac-celebrazzjonijiet li saru, b’mod specjali ta’ lejlet u nhar il-festa.  Ghall-grazzja t’Alla kollox ghadda b’wicc il-gid u tabilhaqq ghamilna festa kbira li taghti gieh lil Sant’Andrija u lis-Socjeta’ L-Unjoni, .…


2014

Festa Kbira

Tkompli l-hidma mid-dilettanti tan nar

Wara sena shiha ta’ hidma kontinwa, liema hidma issarrfet f’success bir-rebh ta’ zewg festivals nazzjonali tan-nar f’anqas minn tmint ijiem, il-hidma mid-dilettanti tan-nar ma waqfitx hawn.…


2014

Tkompli l-hidma mid-dilettanti tan-nar 2014

Ghadda stagun iehor… x’imiss?

Nistghu nghidu li l-istagun tal-festi issa gie fi tmiemu, ghajr ghal xi festi zghar tal-kampanja li jigu ccelebrati ‘l hawn u ‘l hinn.  Ghall-Banda L-Unjoni, dan l-istagun fisser xejn anqas minn ghaxar servizzi kif ukoll tant xoghol mis-Surmast u l-Kummisjoni Banda biex il-banda tkun fl-ahjar forma taghha ghal kull servizz.  Ma naqasx ukoll illi f’dawn is-servizzi, fil-maggor parti taghhom, il-Banda L-Unjoni tkun mistiedna nhar il-festa …

2014

Ghadda stagun iehor … x’imiss? 2014

Kuncert Sinfoniku Annwali update - photosBhal kull sena, is-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni qed tipprezenta l-Kuncert Sinfoniku Annwali taghha li din is-sena se isir nhar il-Hadd 23 ta’ Novembru gewwa t-Teatru Metanoia.  Il-Banda L-Unjoni, dejjem taht id-direzzjoni tas-Surmast John D. Zammit, ser tesegwizzi program varjat ta’ muzika klassika, semi-klassika, pop u soundtracks minn films popolari.  Jiehdu sehem mal-banda din is-sena ser ikollna zewg kantanti stabbiliti; Eleanor Cassar u Tiziana Calleja…

2014

Kuncert Annwali 2014 photos

Seduta Generali Annwali 18/01/2015Seduta Generali Annwali tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni ser tinzamm nhar il-Hadd 18 ta’ Jannar 2015, fid-9.15am.

2015

Seduta Generali Annwali 2015

Seduta Generali Annwali u Elezzjoni tal-Kumitat…
Ta’ kull sena is-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni tiehu hsieb torganizza s-Seduta Generali Annwali fejn matulha jinghata rendikont tal-hidma li tkun saret fl-ahhar tnax-il xahar…  


2015

Seduta Generali Annwali 2015

Jibdew it-thejjijiet ghal-Gimgha Mqaddsa…
Ninsabu f’dan iz-zmien tar-Randan Imqaddes, zmien sabih li hafna ikunu qed jistennew minn sena ghal ohra.  Dan ghaliex, minbarra li nikkontemplaw fuq il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Sidna Gesu’ Kristu, nidhlu wkoll fl-ispirtu ta’ din il-grajja tal-fidwa, permezz tal-hafna tradizzjonijiet u uzanzi sbieh li ghadna ngawdu sa llum gewwa pajjizna.

  


Good Friday 2015

2015

Rebbieha Marc 2014

Celebrazzjoni

Il-Kumitat tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni flimkien mal-Kamra tan-Nar Sant’Andrija ihabbru illi nhar il-Gimgha 16 ta’ Mejju ser tigi organizzata celebrazzjoni ghal membri u l-familjari kollha biex matulha infakkru r-rebha storika li kisbet is-Socjeta’ fil-qasam tal-piroteknika.2014

Milied 2014
2014

Milied_2014

St. Andrew Fireworks Factory
2015

Fireworks Exhibitions 2015

L-Ghaqda piroteknika St. Andrew Fireworks  ser tiehu sehem f’ zewg esebizzjonijiet  mhux bhala kompetizjoni,wahda gewwa s-Siggiewi fil-21 ta’ Marzu bin nar ta’ l ajru u ohra gewwa Bugibba 2 ta’ Mejju  bin-nar ta’ l art.  


Hadd il-Palm


2015

HADD_ILPALM_2015

Photos & Video

President Gdid ghas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni
President_Gdid_2015

Waqt Seduta Generali li nzammet nhar il-Gimgha 24 t’ April 2015 gie mahtur is-Sur Joseph Piscopo bhala President gdid tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni.  Dan wara li ghal dawn l-ahhar tlett xhur il-Kumitat kien immexxi mill-Agent President is-Sur Emanuel Magri.  Issa is-Sur Magri ser iservi bhala membru tal-Kumitat Centrali flimkien mal-membru l-gdid s-Sur Joseph Bezzina.


2015

Festa Liturgika ta’ Sant’Andrija Appostlu 2013

Ta’ kull sena l-parrocca tiffesteggja s-Solennita’ ta’ Sant’Andrrija Appostlu fil-jum propju taghha nhar it-30 ta’ Novembru.  Ghaldaqstant, il-membri tal-Kumitat Centrali flimkien ma’ ghadd ta’ membri tas-Socjeta’ attendew ghall-quddiesa solenni tal-festa ppreseduta mill-Vici Parroku Dun Charles Cini.2013 -2014

Programm Muzikali Festa 2013

Il-Fratellanza u l-Festa tal-Madonna tac-Cintura
IL-FRATELLANZA U L-FESTA TAL-MADONNA TAC-CINTURA F’HAL LUQA

Il-Madonna taht it-titlu tal-Konsolazzjoni maghrufa l-aktar bhala il-Madonna tac-Cintura hija l-patruna specjali tal-Ordni Agostinjana. Il-patrijiet fi hdan din l-Ordni li jaghtu gieh ukoll lil Santa Monika u binha Santu Wisin, ghandhom devozzjoni kbira lejn il-Madonna taht dan it-titlu tac-Cintura u l-festa taghha ssir lejn l-ahhar t’Awissu jew fil-bidu ta’ Settembru ….

2015

Is-Sala tal-Kuncerti tinghata dehra moderna


Is-Sala tal-Kuncerti tinghata dehra moderna

Riesaq lejn tmiemu l-progett ambizzjuz li dahlet ghalih is-socjeta’ taghna.  Qed nirreferi ghall-progett tar-rinovazzjoni tas-sala tal-kuncerti li tinsab fit-tielet sular tas-sede taghna.  Il-kumitat dejjem  ta lill-banda  prijorita’ assoluta u ghalhekkk kien ghaqli u ta’ fejda li dan il-progett jitwettaq biex b’hekk il-bandisti ikollhom sala xierqa fejn ikunu jistghu jitharrgu matul is-sena.


2015

Skema ta’ ghajnuna ghat-taghlim tal-muzika


Bi pjacir nhabbru li s-Socjeta' taghna ser tibbenefika mis-skema ta' ghajnuna ghat-taghlim tal-muzika mahruga mill-Agenzija Zghazagh. Dan ser jghina nkomplu nahdmu sabiex dejjem insahhu t-taghlim li nipprovdu ghaz-zghar taghna..2015

Ikomplu t-Thejjijiet ghall-Kuncert Sinfoniku AnnwaliIkomplu t-Thejjijiet ghall-Kuncert Sinfoniku Annwali 2015

Hekk kif jghaddi l-istagun tal-festi, il-Banda L-Unjoni tibda l-preparamenti taghha ghall-Kuncert Sinfoniku Annwali li jittella’ gewwa t-Teatru Metanoia, Hal Luqa.  Dan il-Kuncert huwa marbut mas-Socjeta’ taghna ghax kienet wahda mill-ewlenin f’pajjizna wara z-zewg baned tal-Belt illi bdiet tipprezenta dan il-Kuncert Sinfoniku, b’muzika varjata u ta’ livell gholi li tolqot il-gosti ta’ kulhadd.2015

Uhud mis-siltiet li ser jindaqqu fil- Programm AnnwaliKuncert Annwali 2015 Muzika
2015

Participating in the President's Fun Run 2015Fun Run 2015
2015

Success Muzikali iehor ghall-Filarmonika L’Unione
Success Muzikali iehor ghall-Filarmonika L’Unione

Is-Sibt 21 ta’ Novembru li ghadda jibqa’ mfakkar bhala gurnata ohra ta’ success ghall-Banda L-Unjoni, fejn dakinhar gie pprezentat it-tlieta u tlettin edizzjoni tal-Kuncert Sinfoniku Annwali gewwa t-Teatru Metanoia, quddiem udjenza numeruza.  
2015

Car Show - In aid of Community Chest FundCar Show 2015
2015

Billiard Tournament-SZABilliard Tournament 2015

Congratulations to all the participants, especially to those who came First,Second and Third ,a big thanks goes to all the participants and those who helped in the organization of this activity!! Another super successful event organized by Sezzjoni Zghazagh Ajklieri !!

2015

Christmas Village “Agenzija Zghazagh”


Christmas Village 2015

L-allievi taghna illum hadu sehem fil-Christmas Village tal-Agenzija Zghazagh. Grazzi mill-qalb lil ghalliema Norbert Camilleri u Victor Borg u lis-Surmast John David Zammit tal-hidma taghhom ma' dawn l-allievi (Ritratti; Henry Spiteri).

2015

Presepju artistiku u l-mixghela tal-faccata


Ftuh tal-presepju artistiku u l-mixghela tal-faccata mill-E.T. President ta' Malta Marie Louise Coleiro Preca bil-partecipazzjoni tal-allievi tas-Socjeta'. Il-Kumitat jirringrazzja lil dawk kollha li ghenu fl-attivita' tal-bierah. (Ritratti; Emanuel Cauchi)2015

Presepju Artistiku

Tislima lil Maria Camilleri


B'niket thabbret il-mewt ta' Maria Camilleri fil-ghomor ta' 94 sena.  


Maria kienet Membru Onorarju tas-Socjeta’ Filar. L-Unjoni u tat is-sehem taghha wkoll fi hdan il-parrocca billi serviet ghal numru ta' snin fil-Kor Parrokkjali Excelsior kif ukoll ghenet fit-tiswija tad-damask tal-knisja u xoghol iehor ta' hjata b'mod volontarju.  


2015

Maria Camilleri

Ringrazzjament mis-Sezzjoni Armar

Ringrazzjament mis-Sezzjoni Armar 2015

Is-Sezzjoni Armar fi hdan il-Filarmonika L-Unjoni tixtieq tirringrazzja lil dawk kollha li taw is-sehem taghhom biex il-festa ta’ din is-sena ad unur Sant’Andrija Appostlu regghet kienet ta’ success kbir minn kull lat…

2015

Is-sajf qorob… u l-festa regghet maghna!
Festa 2015

Xahar wara l-iehor, ninsabu f’Gunju u dan ifisser li s-sajf qorob u l-festa regghet maghna!

L-ghan ewlieni tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni huwa li tkattar l-edukazzjoni muzikali fost it-tfal u z-zghazagh, waqt li taghti s-sehem shih taghha fil-festi tal-parrocca, ewlenija fosthom dik ad unur il-patrun tar-rahal Sant’Andrija Appostlu.  B’dan l-ideal f’mohhna….

2015

2015

Kumitat 2015-2016
2016

Kumitat 2016

Tkompli l-hidma mill-mahzen tal-armar

Is-Sezzjoni Armar fi hdan il-Filarmonika L-Unjoni bhal issa tinsab ghaddejja b’hidma kontinwa sabiex tlesti x-xoghol mibdi minn wara l-festa li ghaddiet ‘l hawn.  B’hekk sal-festa ta’ din is-sena inkunu nistghu nahsdu l-frott ta’ sena hidma li fl-ahhar mill-ahhar issarraf f’sodisfazzjon kbir ghal min jaghti s-sehem tieghu f’dan il-qasam importanti tal-festa Maltija.


2016

Tkompli l-hidma 2016

Riesaq l-istagun tal-festi …


Ghadna kif iccelebrajna b’mod xieraq u dinjituz il-festa tal-Ghid il-Kbir tal-Mulej.  Zgur illi din is-sena kienet wahda specjali, ghax minbarra li rnexxa kollox bhas-snin precedenti, kellna fostna wkoll l-abbozz tal-istatwa l-gdida ta’ Kristu Rxoxt, xoghol il-bravi skulturi Michael u Adonai Camilleri Cauchi.  Din il-holma ghandha tibda titwettaq fil-gimghat li gejjin u nittamaw li s-sena d-diehla ikollna x-xorti nassistu ghall-inawgurazzjoni ta’ dan il-kapulavur tal-arti.  

2016

Riesaq l-istagun tal-festi …2016

Radju Sant’ Andrija  13 ta’ Gunju - 3 ta’ LuljuRadju Sant Andrija

2016

Programm Nar - Festa 2016


2016

Program_Nar_Festa_2016

Programm Festi Interni - Festa 2016


2016

Program_Festi_Interni_Festa_2016

Programm Kuncert - Festa 2016


2016

Program_Kuncert_Festa_2016

Programm Festi Esterni - Festa 2016


Program_Festi_Esterni_Festa_2016

2016

Messagg ta’ wara l-festa


Messagg ta' wara l-festa 2016

2016

Wara l-istagun tal-festi …

Kull bidu fih it-tmiem! U hekk nistghu nghidu wkoll ghall-istagun sabih tal-festi li ghal sena ohra rega’ offra vettrina mill-isbah ta’ tradizzjonijiet religjuzi u kulturali li pajjizna sar tassew rinomat ghalihom.  

Wara stagun tal festi 2016

2016

Taghlim Muzikali

Gewwa l-Kazin tal-Banda Unjoni jsir taghlim kemm fi daqq ta’ instrument kif ukoll fit-teorija tal- muzika. It-tlett ghalliema tal-muzika huma s-surmast tal-banda John David Zammit, l-assistant surmast Norbert Camilleri u Victor Borg. Tajjeb nghidu li dan it-taghlim huwa bla hlas u l-istudent jigi moghti l-istrument mil-istess kazin biex jkompli l-istudji tieghu.

Taghlim Muzikali

2016

Rekording ta’ Sett Marci Funebri


Nhar is-Sibt 22 t’Ottubru li ghadda il-Banda L’Unione kienet impenjata b’rekording ta’ sett marci funebri ghall-festi tal-Gimgha Mqaddsa 2017.  Kif habbarna aktar kmieni, matul dawn l-ahhar gimghat il-bandisti u s-surmast kienu lkoll impenjati bis-shih b’numru ta’ kuncerti bi thejjija ghal dan ir-rekording, li jinkludi fih uhud mill-isbah marci li nsibu fl-arkivji tas-Socjeta’ taghna.  


Rekording ta’ Sett Marci Funebri 2016

2016

Bandisti tas-Socjeta’ jattendu Master Class …


Il-Kunsill Malti ghall-Arti u l-Kultura organizza Master Class ghall-istrumenti tar-Ramm nhar il-Hadd 6 ta’ Novembru gewwa t-Teatru Pandora fiz-Zejtun.  Din inghatat mill-muzicisti John Wallace u Tony George li jiffurmaw parti mill-Wallace Collection.  

Bandisti tas-Socjeta’ jattendu Master Class 2016

2016

Membri tas-Socjeta’ jiehdu sehem fil-Fun Run tal-President


Bhala Socjeta’ li tistrieh fuq il-volontarjat, nemmnu bis-shih illi s-sehem taghna ghandu jkun mhux biss biex jinxterdu l-kultura u l-arti muzikali, izda wkoll biex nghinu lil min hu aktar fil-bzonn.  Ghaldaqstant, numru sabih ta’ membri fi hdan is-Socjeta’ L’Unione hadu sehem fil-Fun Run tal-President b’risq il-MCCF li saret il-Hadd 6 ta’ Novembru.  Tassew inizjattiva sabiha li ta’ min jinkoraggiha.  

Fun Run tal-President 2016

2016

Il-Festa Liturgika  ta’ Sant’Andrija … Success!


Wara nuqqas ta’ bosta snin, il-banda tal-Filarmonika L’Unione regghet hadet l-inizjattiva biex fil-jum tant sabih tat-30 ta’ Novembru, meta l-knejjes kattolici  kollha jiccelebraw il-festa ta’ Sant’Andrija Appostlu, taghmel marc brijuz mat-toroq ewlenin tal-parrocca.  

Il-Festa Liturgika  ta’ Sant’Andrija … Success!

2016

Aktar minn ghoxrin tifel u tifla jesponu t-talenti muzikali

Il-Kuncert annwali li s-soltu ttella’ l-Filarmonika L’Unione din is-sena ha bixra kemmxejn differenti minn tas-soltu.  Dan ghall-fatt illi flimkien mal-banda hadu sehem aktar minn ghoxrin tifel u tifla li fil-prezent qed jitghallmu l-muzika fi hdan is-Socjeta’ taghna.  

  

Family Concert Dec 2016

Radju Sant’Andrija – Ghaxar snin ta’ servizz lill-Komunita’


L-2017 ser tkun qed tfakkar ukoll gheluq l-ghaxar sena mill-bidu ta’ Radju Sant’Andrija, ir-radju ta’ Hal Luqa mmexxi mis-Socjeta’ L’Unione.  Matul dawn is-snin ta’ xandir, ir-radju dejjem igedded u laqa’ fi hdanu ghadd ta’ prezentaturi godda,

Radju Sant’Andrija – Ghaxar snin ta’ servizz lill-Komunita’

2016

2016

Wirja ta’ Arti Sagra marbuta mal-Festa LiturgikaFl-okkazjoni tal-ghoxrin anniversarju mit-twaqqif tas-Sezzjoni Zghazagh Ajklieri (1997 – 2017) fi hdan il-Filarmonika L’Unione, giet organizzata esebizzjoni ta’ arti sagra b’konnessjoni mal-festa liturgika ta’ Sant’Andrija Appostlu li tigi ccelebrata nhar it-30 ta’ Novembru.  Din il-wirja giet imtella’ f’wahda mis-swali principali tal-Kazin u fiha kien hemm esebiti ghadd gmielu ta’ opri tal-arti

Wirja Arti Sagra

2016

Presepju 2016

Il-Presepju esebit gewwa Socjeta' Filarmonika L-Unjoni


Il-Presepju esebit gewwa l-Kazin tas-Socjeta' Filarmonika L-Unjoni jirbah l-ewwel post fil-kategorija Bibliku. Kompetizzjoni li rat 12 il-presepju jikkompetu. Grazzi kbira tmur lejn Sandro Farrugia u dawk kollha li ghenu sabiex ikollna rizultat misthoqq.

2016

2016

2016