free website hit counter

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Bookmarks
Share on Delicious
Share on Reddit
Share via e-mail
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Bookmarks
Share via e-mail
Share on LiveJournal
Share on Delicious
Share on Reddit
Share on Stumble Upon
Share on Newsvine
Share on Digg

The L-Unjoni Philarmonic Society of Luqa was founded in 1880 by Mro. Vincenzo Camilleri. He gathered a few young village boys to teach them music, with the hope that one day he will form a local Band. Although originally the club's activities were only musical ones, nowadays it spread more its activities in order to enrich the feast of St Andrew which is celebrated annually in our village. In fact the club has its own band sub-committee, fireworks factory, decorations team, youths section and a women’s sub-committee.

Feast 2014…

Feast Photos & Videos
Welcome

Jibdew it-thejjijiet ghal-Gimgha Mqaddsa…
Ninsabu f’dan iz-zmien tar-Randan Imqaddes, zmien sabih li hafna ikunu qed jistennew minn sena ghal ohra.  Dan ghaliex, minbarra li nikkontemplaw fuq il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Sidna Gesu’ Kristu, nidhlu wkoll fl-ispirtu ta’ din il-grajja tal-fidwa, permezz tal-hafna tradizzjonijiet u uzanzi sbieh li ghadna ngawdu sa llum gewwa pajjizna.

 


Good Friday 2015

2015

Next Event…

St. Andrew Fireworks Factory
2015

Fireworks Exhibitions 2015

L-Ghaqda piroteknika St. Andrew Fireworks  ser tiehu sehem f’ zewg esebizzjonijiet  mhux bhala kompetizjoni,wahda gewwa s-Siggiewi fil-21 ta’ Marzu bin nar ta’ l ajru u ohra gewwa Bugibba 2 ta’ Mejju  bin-nar ta’ l art.  


Max Cassar

Hadd il-Palm


2015

HADD_ILPALM_2015

Photos & Video

President Gdid ghas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni
President_Gdid_2015

Waqt Seduta Generali li nzammet nhar il-Gimgha 24 t’ April 2015 gie mahtur is-Sur Joseph Piscopo bhala President gdid tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni.  Dan wara li ghal dawn l-ahhar tlett xhur il-Kumitat kien immexxi mill-Agent President is-Sur Emanuel Magri.  Issa is-Sur Magri ser iservi bhala membru tal-Kumitat Centrali flimkien mal-membru l-gdid s-Sur Joseph Bezzina.


2015

Festival Nazzjonali tan-Nar gewwa Bugibba
Festival Bugibba  2015

L-Ghaqda piroteknika St. Andrew Fireworks tixtieq tirringrazzja lil voluntiera kollha li taw is-sehem taghhom sabiex il-wirja tas-Sibt 2 ta’ Mejju kienet success.


2015