free website hit counter

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-UnjoniPhilharmonic Society AD 1880

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Bookmarks
Share on Delicious
Share on Reddit
Share via e-mail
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Bookmarks
Share via e-mail
Share on LiveJournal
Share on Delicious
Share on Reddit
Share on Stumble Upon
Share on Newsvine
Share on Digg
L-Unjoni
Socjeta’ Filarmonika

The L-Unjoni Philarmonic Society of Luqa was founded in 1880 by Mro. Vincenzo Camilleri. He gathered a few young village boys to teach them music, with the hope that one day he will form a local Band. Although originally the club's activities were only musical ones, nowadays it spread more its activities in order to enrich the feast of St Andrew which is celebrated annually in our village. In fact the club has its own band sub-committee, fireworks factory, decorations team, youths section and a women’s sub-committee.

Welcome

Next Event…

John David Zammit

Mro. John David Zammit

John David Zammit l-uniku wild ta` Charles u Michelina Zammit, twieled nhar id-19 ta` Settembru 1965. Huwa rcieva l-ewwel l-edukazzjoni tieghu fl-iskejjel tal-Gvern u aktar tard f`St. Albert the Great College ...

2014

Jibdew il-preparamenti ghall-Gimgha Mqaddsa


Hekk kif jibda r-Randan, il-knisja minnufih tibda t-thejjija taghha ghall-akbar festa taghna l-Insara, li tfakkar il-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien ta’ Sidna Gesu’ Kristu.  Dan iz-zmien sabih tas-sena huwa tant marbut maghna l-Maltin, li ghal snin twahhad mat-tradizzjoni u devozzjoni kbira lejn din il-grajja hekk kbira fl-Iskrittura.

2014

Il-Karnival f’Hal Luqa

Ghall-ewwel darba, is-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni flimkien mas-Sezzjoni Zghazagh Ajklieri organizzaw il-karnival gewwa Hal Luqa nhar it-Tnejn 3 ta’ Marzu.  Ghadd sabih ta’ kumpaniji taz-zfin hadu sehem lebsin il-kostumi taghhom u dawn holqu tassew atmosfera karnivaleska fil-pjazza, mimlija kuluri u xinxilli.  

2014

Zjara gewwa s-sede tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni

Zjara gewwa s-sede tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni

Il-Kumitat tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni jhabbar illi nhar il-Hadd 13 t’April se jkollna fostna lill-E.T. Dr Marie Louise Coleiro Preca, President ta’ Malta, waqt zjara ufficcjali li ser taghmel fostna fl-okkazjoni tal-bidu tal-Presidenza taghha kif ukoll ghal zmien il-Gimgha Mqaddsa.


2014