free website hit counter

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Bookmarks
Share on Delicious
Share on Reddit
Share via e-mail
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Bookmarks
Share via e-mail
Share on LiveJournal
Share on Delicious
Share on Reddit
Share on Stumble Upon
Share on Newsvine
Share on Digg

The L-Unjoni Philarmonic Society of Luqa was founded in 1880 by Mro. Vincenzo Camilleri. He gathered a few young village boys to teach them music, with the hope that one day he will form a local Band. Although originally the club's activities were only musical ones, nowadays it spread more its activities in order to enrich the feast of St Andrew which is celebrated annually in our village. In fact the club has its own band sub-committee, fireworks factory, decorations team, youths section and a women’s sub-committee.

Feast 2014…

Feast Photos & Videos

Kuncert Sinfoniku Annwali update - photosBhal kull sena, is-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni qed tipprezenta l-Kuncert Sinfoniku Annwali taghha li din is-sena se isir nhar il-Hadd 23 ta’ Novembru gewwa t-Teatru Metanoia.  Il-Banda L-Unjoni, dejjem taht id-direzzjoni tas-Surmast John D. Zammit, ser tesegwizzi program varjat ta’ muzika klassika, semi-klassika, pop u soundtracks minn films popolari.  Jiehdu sehem mal-banda din is-sena ser ikollna zewg kantanti stabbiliti; Eleanor Cassar u Tiziana Calleja…

2014

Kuncert Annwali 2014 photos
Welcome

Seduta Generali Annwali 18/01/2015Seduta Generali Annwali tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni ser tinzamm nhar il-Hadd 18 ta’ Jannar 2015, fid-9.15am.

2015

Seduta Generali Annwali 2015

Seduta Generali Annwali u Elezzjoni tal-Kumitat…
Ta’ kull sena is-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni tiehu hsieb torganizza s-Seduta Generali Annwali fejn matulha jinghata rendikont tal-hidma li tkun saret fl-ahhar tnax-il xahar…  


2015

Seduta Generali Annwali 2015

Jibdew it-thejjijiet ghal-Gimgha Mqaddsa…
Ninsabu f’dan iz-zmien tar-Randan Imqaddes, zmien sabih li hafna ikunu qed jistennew minn sena ghal ohra.  Dan ghaliex, minbarra li nikkontemplaw fuq il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Sidna Gesu’ Kristu, nidhlu wkoll fl-ispirtu ta’ din il-grajja tal-fidwa, permezz tal-hafna tradizzjonijiet u uzanzi sbieh li ghadna ngawdu sa llum gewwa pajjizna.

 


Good Friday 2015

2015

Next Event…

St. Andrew Fireworks Factory
2015

Fireworks Exhibitions 2015

L-Ghaqda piroteknika St. Andrew Fireworks  ser tiehu sehem f’ zewg esebizzjonijiet  mhux bhala kompetizjoni,wahda gewwa s-Siggiewi fil-21 ta’ Marzu bin nar ta’ l ajru u ohra gewwa Bugibba 2 ta’ Mejju  bin-nar ta’ l art.  


Max Cassar