free website hit counter

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on Delicious Share on Reddit Share via e-mail
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share via e-mail Share on LiveJournal Share on Delicious Share on Reddit Share on Stumble Upon Share on Newsvine Share on Digg

The L-Unjoni Philarmonic Society of Luqa was founded in 1880 by Mro. Vincenzo Camilleri. He gathered a few young village boys to teach them music, with the hope that one day he will form a local Band. Although originally the club's activities were only musical ones, nowadays it spread more its activities in order to enrich the feast of St Andrew which is celebrated annually in our village. In fact the club has its own band sub-committee, fireworks factory, decorations team, youths section and a women’s sub-committee.

Welcome

Il-Fratellanza u l-Festa tal-Madonna tac-Cintura
IL-FRATELLANZA U L-FESTA TAL-MADONNA TAC-CINTURA F’HAL LUQA

Il-Madonna taht it-titlu tal-Konsolazzjoni maghrufa l-aktar bhala il-Madonna tac-Cintura hija l-patruna specjali tal-Ordni Agostinjana. Il-patrijiet fi hdan din l-Ordni li jaghtu gieh ukoll lil Santa Monika u binha Santu Wisin, ghandhom devozzjoni kbira lejn il-Madonna taht dan it-titlu tac-Cintura u l-festa taghha ssir lejn l-ahhar t’Awissu jew fil-bidu ta’ Settembru ….

2015

Is-Sala tal-Kuncerti tinghata dehra moderna


Is-Sala tal-Kuncerti tinghata dehra moderna

Riesaq lejn tmiemu l-progett ambizzjuz li dahlet ghalih is-socjeta’ taghna.  Qed nirreferi ghall-progett tar-rinovazzjoni tas-sala tal-kuncerti li tinsab fit-tielet sular tas-sede taghna.  Il-kumitat dejjem  ta lill-banda  prijorita’ assoluta u ghalhekkk kien ghaqli u ta’ fejda li dan il-progett jitwettaq biex b’hekk il-bandisti ikollhom sala xierqa fejn ikunu jistghu jitharrgu matul is-sena.


2015

Is-sajf qorob… u l-festa regghet maghna!
Festa 2015

Xahar wara l-iehor, ninsabu f’Gunju u dan ifisser li s-sajf qorob u l-festa regghet maghna!

L-ghan ewlieni tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni huwa li tkattar l-edukazzjoni muzikali fost it-tfal u z-zghazagh, waqt li taghti s-sehem shih taghha fil-festi tal-parrocca, ewlenija fosthom dik ad unur il-patrun tar-rahal Sant’Andrija Appostlu.  B’dan l-ideal f’mohhna….

2015

Ringrazzjament mis-Sezzjoni Armar

Ringrazzjament mis-Sezzjoni Armar 2015

Is-Sezzjoni Armar fi hdan il-Filarmonika L-Unjoni tixtieq tirringrazzja lil dawk kollha li taw is-sehem taghhom biex il-festa ta’ din is-sena ad unur Sant’Andrija Appostlu regghet kienet ta’ success kbir minn kull lat…

2015