Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on Delicious Share on Reddit Share via e-mail

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

The L-Unjoni Philarmonic Society of Luqa was founded in 1880 by Mro. Vincenzo Camilleri. He gathered a few young village boys to teach them music, with the hope that one day he will form a local Band. Although originally the club's activities were only musical ones, nowadays it spread more its activities in order to enrich the feast of St Andrew which is celebrated annually in our village. In fact the club has its own band sub-committee, fireworks factory, decorations team, youths section and a women’s sub-committee.

Welcome

Messagg ta’ wara l-festa


Messagg ta' wara l-festa 2016

2016

Wara l-istagun tal-festi …

Kull bidu fih it-tmiem! U hekk nistghu nghidu wkoll ghall-istagun sabih tal-festi li ghal sena ohra rega’ offra vettrina mill-isbah ta’ tradizzjonijiet religjuzi u kulturali li pajjizna sar tassew rinomat ghalihom.  

Wara stagun tal festi 2016

2016

Taghlim Muzikali

Gewwa l-Kazin tal-Banda Unjoni jsir taghlim kemm fi daqq ta’ instrument kif ukoll fit-teorija tal- muzika. It-tlett ghalliema tal-muzika huma s-surmast tal-banda John David Zammit, l-assistant surmast Norbert Camilleri u Victor Borg. Tajjeb nghidu li dan it-taghlim huwa bla hlas u l-istudent jigi moghti l-istrument mil-istess kazin biex jkompli l-istudji tieghu.

Taghlim Muzikali

2016

Rekording ta’ Sett Marci Funebri


Nhar is-Sibt 22 t’Ottubru li ghadda il-Banda L’Unione kienet impenjata b’rekording ta’ sett marci funebri ghall-festi tal-Gimgha Mqaddsa 2017.  Kif habbarna aktar kmieni, matul dawn l-ahhar gimghat il-bandisti u s-surmast kienu lkoll impenjati bis-shih b’numru ta’ kuncerti bi thejjija ghal dan ir-rekording, li jinkludi fih uhud mill-isbah marci li nsibu fl-arkivji tas-Socjeta’ taghna.  


Rekording ta’ Sett Marci Funebri 2016

2016

Bandisti tas-Socjeta’ jattendu Master Class …


Il-Kunsill Malti ghall-Arti u l-Kultura organizza Master Class ghall-istrumenti tar-Ramm nhar il-Hadd 6 ta’ Novembru gewwa t-Teatru Pandora fiz-Zejtun.  Din inghatat mill-muzicisti John Wallace u Tony George li jiffurmaw parti mill-Wallace Collection.  

Bandisti tas-Socjeta’ jattendu Master Class 2016

2016

Membri tas-Socjeta’ jiehdu sehem fil-Fun Run tal-President


Bhala Socjeta’ li tistrieh fuq il-volontarjat, nemmnu bis-shih illi s-sehem taghna ghandu jkun mhux biss biex jinxterdu l-kultura u l-arti muzikali, izda wkoll biex nghinu lil min hu aktar fil-bzonn.  Ghaldaqstant, numru sabih ta’ membri fi hdan is-Socjeta’ L’Unione hadu sehem fil-Fun Run tal-President b’risq il-MCCF li saret il-Hadd 6 ta’ Novembru.  Tassew inizjattiva sabiha li ta’ min jinkoraggiha.  

Fun Run tal-President 2016

2016

Il-Festa Liturgika  ta’ Sant’Andrija … Success!


Wara nuqqas ta’ bosta snin, il-banda tal-Filarmonika L’Unione regghet hadet l-inizjattiva biex fil-jum tant sabih tat-30 ta’ Novembru, meta l-knejjes kattolici  kollha jiccelebraw il-festa ta’ Sant’Andrija Appostlu, taghmel marc brijuz mat-toroq ewlenin tal-parrocca.  

Il-Festa Liturgika  ta’ Sant’Andrija … Success!

2016

Aktar minn ghoxrin tifel u tifla jesponu t-talenti muzikali

Il-Kuncert annwali li s-soltu ttella’ l-Filarmonika L’Unione din is-sena ha bixra kemmxejn differenti minn tas-soltu.  Dan ghall-fatt illi flimkien mal-banda hadu sehem aktar minn ghoxrin tifel u tifla li fil-prezent qed jitghallmu l-muzika fi hdan is-Socjeta’ taghna.  

  

Family Concert Dec 2016

Radju Sant’Andrija – Ghaxar snin ta’ servizz lill-Komunita’


L-2017 ser tkun qed tfakkar ukoll gheluq l-ghaxar sena mill-bidu ta’ Radju Sant’Andrija, ir-radju ta’ Hal Luqa mmexxi mis-Socjeta’ L’Unione.  Matul dawn is-snin ta’ xandir, ir-radju dejjem igedded u laqa’ fi hdanu ghadd ta’ prezentaturi godda,

Radju Sant’Andrija – Ghaxar snin ta’ servizz lill-Komunita’

2016

2016

Wirja ta’ Arti Sagra marbuta mal-Festa LiturgikaFl-okkazjoni tal-ghoxrin anniversarju mit-twaqqif tas-Sezzjoni Zghazagh Ajklieri (1997 – 2017) fi hdan il-Filarmonika L’Unione, giet organizzata esebizzjoni ta’ arti sagra b’konnessjoni mal-festa liturgika ta’ Sant’Andrija Appostlu li tigi ccelebrata nhar it-30 ta’ Novembru.  Din il-wirja giet imtella’ f’wahda mis-swali principali tal-Kazin u fiha kien hemm esebiti ghadd gmielu ta’ opri tal-arti

Wirja Arti Sagra

2016

Presepju 2016

Il-Presepju esebit gewwa Socjeta' Filarmonika L-Unjoni


Il-Presepju esebit gewwa l-Kazin tas-Socjeta' Filarmonika L-Unjoni jirbah l-ewwel post fil-kategorija Bibliku. Kompetizzjoni li rat 12 il-presepju jikkompetu. Grazzi kbira tmur lejn Sandro Farrugia u dawk kollha li ghenu sabiex ikollna rizultat misthoqq.

2016

2016

Ftuh tas-Sala tal-Kuncerti2016

Ftuh tas-Sala tal-Kuncerti 2016

Cordis SalutatioFl-okkazjoni tal-Gimgha Mqaddsa, is-Socjeta’ Filarmonika L’Unione ta’ Hal Luqa qed tniehdi compact disk gdida b’sett ta’ marci funebri mill-isbah.  Is-Socjeta’ L’Unione thaddan fl-arkivji taghha kollezzjoni vasta ta’ marci funebri, hafna minnhom miktuba minn kompozituri maghrufa Maltin, waqt li ohrajn huma xogholijiet ta’ kompozituri kbar barranin.  

2017

Cordis Salutatio 2017